فلسفه هست تا زندگی زیباتر شود

فلسفه در این روزگار اگر به درد روزمره ما نخورد، همان نبودنش و نخواندنش بهتر است. این که از روزمره می‌گویم، …

2021 © Copyright - almaatech.ir